Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo hiểm/Tư vấn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư vấn tài chính+ quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4100 Tỉnh Lâm Đồng

29/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 30.000.000 Số lượng: 5

18/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2240 Tỉnh Lâm Đồng

18/04/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 30.000.000 Số lượng: 5

02/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2240 Tỉnh Lâm Đồng

02/04/2021

02/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/03/2021

Nhà ứng tuyển: 685 Tỉnh Lâm Đồng

26/03/2021

26/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đại lý bảo hiểm nhân thọ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

19/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2122 Tỉnh Lâm Đồng

19/03/2021

19/04/2021

DANH MỤC NGÀNH