Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ (Paper Work, Tuyển dụng) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2522 Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2022

28/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ca sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2338 Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

17/11/2021

17/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

02/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2461 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/11/2021

02/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Đào tạo Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

02/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2522 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2021

28/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2425 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2021

10/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 42 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Hành chính nhân sự (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Xã Liên Hiệp, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

09/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính - nhân sự (Bảo Lộc) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 108 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

18/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2134 Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

18/02/2021

18/03/2021

DANH MỤC NGÀNH