Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 42 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Hành chính nhân sự (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Xã Liên Hiệp, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

09/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính - nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 108 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó Giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 108 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

18/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2134 Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

18/02/2021

18/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2092 Tỉnh Lâm Đồng

25/01/2021

25/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2020

Nhà ứng tuyển: 68 Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ hành chính nhân sự Lương: 005 Số lượng: 1

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

23/06/2020

23/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1341 Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Spa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1172 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN DIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: 3024 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH