Bảo hiểm thất nghiệp

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 3 NĂM 2020 08/04/2020

 Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 03 năm 2020 là 764 người, tăng 40.44% so với cùng kỳ năm 2019 (544 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 442 người, tăng 48.82% so với cùng kỳ năm ngoái (297 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 2 NĂM 2020 16/03/2020

   Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 02 năm 2020 là 360 người, tăng 70.61% so với cùng kỳ năm 2019 (211 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 252 người, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái (240 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 78.33%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 49.72%. Người lao động trước khi mất việc làm đa phần là lao động giản đơn 92.22%. Ngành nghề thất nghiệp tập trung nhiều vào các ngành khác và ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Bảo vệ thực vật và Khai khoáng.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 1 NĂM 2020 07/02/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 01 năm 2020 là 225 người, giảm 38.69% so với cùng kỳ năm 2019 (367 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 275 người, giảm 28.19% so với cùng kỳ năm ngoái (383 người). 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2019 05/12/2019

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2019