Bảo hiểm thất nghiệp

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 3 NĂM 2021 05/04/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 3 năm 2021 là 534 người, giảm 30,10% so với cùng kỳ năm 2020 (764 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 238 người, giảm 46,15% so với cùng kỳ năm ngoái (442 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 1 NĂM 2021 23/02/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 2 năm 2021 là 253 người, giảm 29,72% so với cùng kỳ năm 2020 (360 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 569 người, tăng 125.7% so với cùng kỳ năm ngoái (252 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 12 NĂM 2020 07/01/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 12 năm 2020 là 528 người, tăng 44.26 % so với cùng kỳ năm 2019 (366 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 646 người, tăng 59.11% so với cùng kỳ năm ngoái ( 406 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 10 NĂM 2020 09/11/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 10 năm 2020 là 616 người, giảm 2,53% so với cùng kỳ năm 2019 (632 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 797 người, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm ngoái (771 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 7 NĂM 2020 12/08/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 07 năm 2020 là 722 người, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2019 (590 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 1.040 người, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm ngoái (677 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 7 tăng.

NGƯỜI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI CÓ VIỆC LÀM 31/07/2020

Kể từ ngày 15/7/2020, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu có việc làm mà không thông báo kịp thời

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 6 NĂM 2020 08/07/2020

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 06 năm 2020 là 826 người, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2019 (609 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 827 người, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm ngoái (620 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 6 tăng.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 5 NĂM 2020 03/06/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 05 năm 2020 là 1.083 người, tăng 53,83% so với cùng kỳ năm 2019 (704 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 1.351 người, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái (631 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 tăng đột biến. 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 4 NĂM 2020 12/05/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 04 năm 2020 là 1244 người, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2019 (527 người).  Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 717 người, tăng 34.01% so với cùng kỳ năm ngoái (535 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 3 NĂM 2020 08/04/2020

 Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 03 năm 2020 là 764 người, tăng 40.44% so với cùng kỳ năm 2019 (544 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 442 người, tăng 48.82% so với cùng kỳ năm ngoái (297 người).