Tin tức bảo hiểm thất nghiệp

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 12 NĂM 2021 07/01/2022

  Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 12 năm 2021 là 659 người, tăng 24,81% so với cùng kỳ năm 2020 (528 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 468 người, giảm 27,55% so với cùng kỳ năm ngoái (646 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 10 NĂM 2021 04/11/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 10 năm 2021 là 357 người, giảm 42,04% so với cùng kỳ năm 2020 (616 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 588 người, giảm 26,22% so với cùng kỳ năm ngoái (797 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 60,78%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 54,42%. Ngành nghề thất nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành Vận tải, Nhà hàng, khách sạn, Nông nghiệp và May mặc - giày da - dệt nhuộm - thiết kế thời trang.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 9 NĂM 2021 06/10/2021

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 9 năm 2021 là 692 người, giảm 23,45% so với cùng kỳ năm 2020 (904 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 554 người, giảm 43,41% so với cùng kỳ năm ngoái (979 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 45,66%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 56,21%. Ngành nghề thất nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành Vận tải, Nhà hàng, khách sạn, Nông nghiệp và May mặc - giày da - dệt nhuộm - thiết kế thời trang.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 8 NĂM 2021 14/09/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 8 năm 2021 là 526 người, giảm 40,69% so với cùng kỳ năm 2020 (887 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 608 người, giảm 4,85% so với cùng kỳ năm ngoái (639 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 7 NĂM 2021 14/09/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 7 năm 2021 là 650 người, giảm 9.97% so với cùng kỳ năm 2020 (722 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 833 người, giảm 19.90% so với cùng kỳ năm ngoái (1.040 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 6 NĂM 2021 05/07/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 6 năm 2021 là 920 người, tăng 11,38% so với cùng kỳ năm 2020 (826 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 943 người, tăng 14,02% so với cùng kỳ năm ngoái (827 người).

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 5 NĂM 2021 05/07/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 5 năm 2021 là 877 người, tăng 6,17% so với cùng kỳ năm 2020 (826 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 611 người, giảm 26,11% so với cùng kỳ năm ngoái (827 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 4 NĂM 2021 14/05/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 4 năm 2021 là 604 người, giảm 51,44% so với cùng kỳ năm 2020 (1244 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 406 người, giảm 43,37% so với cùng kỳ năm ngoái (717 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 3 NĂM 2021 05/04/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 3 năm 2021 là 534 người, giảm 30,10% so với cùng kỳ năm 2020 (764 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 238 người, giảm 46,15% so với cùng kỳ năm ngoái (442 người).