Tin tức bảo hiểm thất nghiệp

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (TCTN) 06/11/2023

Để đảm bảo được nhận tiền TCTN và bảo lưu thời gian bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chưa hưởng TCTN, người lao động cần lưu ý:

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải tích cực tìm kiếm việc làm và phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm đúng ngày hẹn (hằng tháng chỉ có 03 ngày cụ thể) trên Phụ lục kèm theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu không thông báo đúng quy định sẽ bị tạm dừng hưởng TCTN. Trong thời gian tạm dừng hưởng TCTN sẽ KHÔNG ĐƯỢC NHẬN TIỀN TCTN

Kết quả tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thất nghiệp quý III/2023 và 9 tháng đầu năm 2023 18/10/2023

Kết quả tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thất nghiệp quý III/2023 (từ tính ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/9/2023) và 9 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/chinh-sach-bao-hiem-that-nghiep-cua-viet-nam-duoc-quoc-te-danh-gia-cao-20230413112015148.htm 14/04/2023

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/chinh-sach-bao-hiem-that-nghiep-cua-viet-nam-duoc-quoc-te-danh-gia-cao-20230413112015148.htm

Kết quả tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trong quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 07/04/2023

  1. Thông tin về tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Số đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 3.886 đơn vị, tăng 0,44% so với quý IV/2022 (3.869 đơn vị) và so với cùng kỳ cũng tăng 10,21% (3.526 đơn vị).

Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 84.099 người, giảm 0,13% so với quý IV/2022 (84.206 người) nhưng so với cùng kỳ tăng 7,06% (78.553 người).