Hoạt động phòng giới thiệu việc làm

THÔNG BÁO : VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GDVL NGÀY 25/03/2021 08/03/2021

- Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 25/03/2021
- Địa Điểm: Trung tâm DVVL  Lâm Đồng, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt.

 

THÔNG BÁO : VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GDVL NGÀY 25/12/2020 06/10/2020

- Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 25/12/2020
- Địa Điểm 1: Trung tâm DVVL  Lâm Đồng, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt.

- Địa điểm 2: Văn phòng Đại diện Bảo Lộc - 147 Phan Bội Châu, Phường 1, TP. Bảo Lộc

THÔNG BÁO : VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GDVL NGÀY 10/06/2020 08/06/2020

- Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 10/06/2020
- Địa Điểm 1: Trung tâm DVVL  Lâm Đồng, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt.

- Địa điểm 2: Văn phòng Đại diện Bảo Lộc - 147 Phan Bội Châu, Phường 1, TP. Bảo Lộc