Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2022 15/04/2022

Nhu cầu tuyển dụng tháng 04/2022 với nhiều vị trí tuyển dụng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.
Liên hệ: 02633 825 805 để được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2022 09/09/2021

Nhu cầu tuyển dụng tháng 03/2022 với nhiều vị trí tuyển dụng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.
Liên hệ: 02633 825 805 để được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm.