DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ HUY HÙNG VÕ HUY HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 18 Đại học

03/04/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Văn Hiếu Hoàng Văn Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 26 Cao đẳng

11/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Mạnh Cầm Nguyễn Mạnh Cầm Giới tính: Nam Tuổi: 25 Cao đẳng

23/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quang Huy Nguyễn Quang Huy Giới tính: Nam Tuổi: 42 Cao đẳng

22/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hồng Lập Nguyễn Hồng Lập Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trung cấp

17/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lường Hữu Thọ Lường Hữu Thọ Giới tính: Nam Tuổi: 36 Đại học

02/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Trường Sơn Phạm Trường Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

11/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông Văn Kiên Nông Văn Kiên Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

21/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thành Lộc Nguyễn Thành Lộc Giới tính: Nam Tuổi: 25 Đại học

11/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quang Minh Trần Quang Minh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

10/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hương My Nguyễn Thị Hương My Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

26/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Bình Minh Thái Bình Minh Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

26/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Tú Trinh Nguyễn Lê Tú Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tô Ánh Dung Tô Ánh Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

06/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Vinh Nguyễn Văn Vinh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

24/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Vinh Nguyễn Văn Vinh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Tú Trinh Nguyễn Lê Tú Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Võ Minh Duy Tân Ngô Võ Minh Duy Tân Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

10/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Tú Trinh Nguyễn Lê Tú Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

13/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Cẩm Hường Nguyễn Thị Cẩm Hường Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Kỹ thuật viên

06/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Qang Vĩ Trần Qang Vĩ Giới tính: Nam Tuổi: 41 Trung cấp nghề

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nuyễn Duy Thức Nuyễn Duy Thức Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thân Văn Quang Thân Văn Quang Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Duy Tân Vũ Duy Tân Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Xuân Lê Thanh Xuân Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

10/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đăng Thế Nguyễn Đăng Thế Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

13/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hồ Hoàng Quý Nguyễn Hồ Hoàng Quý Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

09/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Yên Nguyễn Lê Yên Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Cao đẳng

26/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Huy Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 45 Trung cấp

16/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đình Duy Nguyễn Đình Duy Giới tính: Nam Tuổi: 38 Cao đẳng

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 9.000.000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 10 năm

DANH MỤC NGÀNH