CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG TƠ LỤA ĐÔNG PHƯƠNG

  • 28/05/2024
  • 614

Tên công việc        Số lượng

Nhà quản lý

Chức danh : Giám đốc    01

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG TƠ LỤA ĐÔNG PHƯƠNG

Mã số đăng ký/Mã số thuế :     5801348380

Loại hình:              Doanh nghiệp trong nước

Ngành nghề:            Ươm tơ

Địa chỉ:                  Lô 01, cụm CN Lộc Thắng, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

  1. Người liên hệ:

Họ tên:              Hoàng Văn Thắng

Chức vụ:                 Kế toán

Số điện thoại:     0976163420

Mail:               hoangvanthang74@gmail.com

Thời gian tuyển dụng:                       27/05/2024 – 11/06/2024

  1. Thông tin tuyển dụng

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

  1. Nhà quản lý

Chức danh : Giám đốc

01

a) Tổ chức thực hiện quyết định của chủ sở hữu công ty;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền chủ sở hữu;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên chủ sử hữu;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc  ký với chủ sở hữu công ty.

 

Đại học trở lên

Tiếng Trung

Có trên 5 năm kinh nghiệm ngành ươm tơ

>35

Nam

Lô 01, cụm CN Lộc Thắng, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

15.000.000 đ/tháng

 – Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT,…

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                               Người cấp thông tin

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Ngân Trang