BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG NĂM 2023 TỈNH LÂM ĐỒNG

  • 31/10/2023
  • 1891

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-LĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh và triển khai một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Bản tin Thị trường lao động 6 tháng năm 2023 tỉnh Lâm Đồng là kết quả cụ thể hóa Kế hoạch nhằm tăng cường công tác thông tin thị trường lao động đến với nhân dân, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu kết nối việc làm giữa người tìm việc - việc tìm người góp phần tích cực tăng cơ hội sớm tìm được việc làm phù hợp của lực lượng lao động cũng như đồng hành cùng người sử dụng lao động trong tuyển dụng nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

/upload/files/BC%20tom%20tat%20TTLD%206%20thang%202023.pdf