Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyển dụng

  • 24/03/2023
  • 3982
  1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
  2. Điêu kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng
  • Có phẩm chất đạo đức tốt;
  • Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi;
  • Có lý lịch rõ ràng;
  • Có các văn bằng, chứng chi phù hợp theo vị trí dự tuyển như sau:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên liên quan đến các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính kể toán, luật, bảo hiểm, công nghệ thông tin, tâm lý học, báo chí, truyền thông;

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH LÂM ĐỒNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Số :    /TB-TTDVVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng lao động vào làm việc tại TP. Bảo Lộc

Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo tuyển lao động vào làm việc tại Văn phòng đại diện Trung tâm tại thành phố Bảo Lộc, cụ thể như sau: 

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 
  2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

- Có phẩm chất đạo đức tốt; 

- Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi; 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí dự tuyển như sau: 

+ Tốt nghiệp đại học trở lên liên quan đến các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, luật, bảo hiểm, công nghệ thông tin, tâm lý học, báo chí, truyền thông; 

 + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDDT. 

- Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ; 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị. 

3. Địa điểm làm việc: Văn phòng đại diện tại thành phố Bảo Lộc 

4. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin việc; 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; 

- CMND hoặc CCCD; 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. 

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 24/3/2023 đến ngày 30/3/2023

7. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng: 172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt 

- Văn phòng Trung tâm tại thành phố Bảo Lộc: 147 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Bảo Lộc 

Lưu ý: Không hoàn trả lại hồ sơ cho ứng viên không trúng tuyển

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo để các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện biết và đăng ký tham gia dự tuyển./. 

Nơi nhận:

- vieclamlamdong.vn;

- VP Bảo Lộc;

- Lưu: VT, HC-TH.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Hoàng Trọng Vinh