THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH PHÚ THỌ

  • 27/12/2021
  • 837

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng theo nội dung Công văn số 3089 ngày 24/12/2021 của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Phú Thọ về việc phối hợp, cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho nhà thầu Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Phú Thọ. Nay Trung tâm DVVL Lâm Đồng đăng công khai thông báo tuyển dụng của Nhà thầu Dự án để người lao động tỉnh Lâm Đồng được biết và tham gia ứng tuyển, cụ thể như sau