ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THEO KHOẢN 6, MỤC II, NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP VÀ ĐIỀU 21, ĐIỀU 22, ĐIỀU 23, ĐIỀU 24 QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg

  • 14/07/2021
  • 4436

Thực hiện Kế hoạch số 4848/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

(Ấn để xem và tải về) Mẫu số 07: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ (Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp)

(Ấn để xem và tải về) Mẫu số 07: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ (Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp)