CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG DÀNH CHO LAO ĐỘNG KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XKLĐ TẠI TT DVVL LÂM ĐỒNG

- Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng về việc “Ban hành một số chính sách hỗ trợ Xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Lâm đồng”.

- Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng về việc “Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.