QUY ĐỊNH VỀ NHẬP CẢNH VÀO ĐÀI LOAN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

  • 19/03/2020
  • 6853

Tiếp theo Công văn 150/VPĐB-LĐ  ngày 17 tháng 03 năm 2020 và Công văn số 152/VPĐB-LĐ  ngày 18 tháng 03 năm 2020 của Ban quản lý  lao động về quy định nhập cảnh vào Đài Loan đối với lao động nước ngoài trước tình hình dịch Covid-19.