THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

  • 24/02/2020
  • 6740

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc Làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ  Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động - Thương binh  và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015  của Chính phủ.