Về việc Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  • 12/02/2020
  • 6618

Thực hiện Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.