HOẠT ĐỘNG PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  • 20/12/2018
  • 1449

HOẠT ĐỘNG PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 

1. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ điều tra, khảo sát, thống kê, thu thập, tổng hợp, khai thác thông tin thị trường lao động; khảo sát biến động lao động, cơ cấu bố trí sử dụng lao động và cung ứng nhân lực qua đào tạo.

 

2. Báo cáo phân tích thị trường Cung lao động (cơ cấu nhân lực, trình độ, kỹ năng, thu nhập...) định kỳ quý, 06 tháng, năm.

 

3. Cung cấp và tư vấn về thị trường lao động cho các ngành, địa phương, cơ sở đào tạo, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp và người lao động.

 

4. Làm đầu mối phối hợp trong hoạt động tiếp nhận và cung cấp thông tin thị trường lao động đến các cơ quan có liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

 

5. Xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử phục vụ thông tin thị trường lao động.

 

6. Xây dựng kế hoạch thông tin thị trường lao động hàng năm và 05 năm.

 

7. Nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.