Quyết định số 01-2018 của UBND Lâm Đồng

Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn  tỉnh Lâm Đồng