Quyết định số 38 của UBND Lâm Đồng

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng