GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG

  • 29/11/2016
  • 5902

Năm 1989, trước yêu cầu giải quyết các chế độ, quyền lợi, việc làm của các doanh nghiệp và đối tượng lao động xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được nhanh chóng, thuận tiện và thiết thực. Ngày 19/8/1989, UNBD tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Lao động - Xã Hội tỉnh Lâm Đồng, tiền thân của Trung tâm Dịch vụ việc làm hiện nay trên cơ sở sát nhập Câu lạc bộ hưu trí, người già và Xí nghiệp sản xuất và dạy nghề tình Lâm Đồng (thành lập theo quyết định số 377/QĐ/UB-TC ngày 19/8/1989 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ lao động – xã hội tỉnh Lâm Đồng).

Sau nhiều lần đổi tên:

- Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu Việc làm tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 567/QĐ/UB-TC ngày 04/7/1991 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ lao động – xã hội thành trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm của tỉnh Lâm Đồng);

- Trung tâm Xúc tiến Việc làm Lâm Đồng (Quyết định số 421/QĐ/UB-TC ngày 02/4/1993 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc  đổi tên Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm thành Trung tâm xú tiến việc làm tỉnh Lâm Đồng);

- Trung tâm Dịch vụ Việc làm Lâm Đồng (Quyết định số 1353/QĐ/UB-TC ngày 15/9/1997 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng);

- Trung tâm Giới thiệu Việc làm Lâm Đồng (Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 29/1/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đổi tên Trung tâm dịch vụ Việc làm Lâm Đồng thành Trung tâm Giới thiệu Việc làm Lâm Đồng trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng);

- Tên gọi hiện nay là Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng (Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm Lâm Đồng thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng và kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm).

Khi mới thành lập, trụ sở Trung tâm đặt tại số 03 Pasteur, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Lúc bấy giờ, số cán bộ, viên chức của Trung tâm mới chỉ có 09 người dưới sự chỉ đạo của 01 Phó Giám đốc Sở Lao động kiêm Giám đốc Trung tâm. Năm 1990 Trung tâm được chuyển về địa chỉ mới số 245 Phan Đình Phùng, Phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Năm 2013 Trung tâm dời về Trụ sở Sàn Giao dịch việc làm, đóng tại 172 Nguyễn văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hoạt động của Trung tâm được thực hiện theo Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm và Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH ngàu 25 tháng 02 năm 2015 của Bộ Lao động TB & XH quy định chi tiết thi hành một số điều của theo Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quyd dịnh thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm và nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Gần 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng có vai trò quan trọng cho sự phát triển thị trường lao động trong tỉnh, là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, là điạ chỉ tin cậy tư vấn cho người lao động về việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động, là nơi thu thập và cung ứng các thông tin liên quan đến hoạt động và phát triển của thị trường lao động trong tỉnh.