Hướng dẫn làm Hồ sơ xin việc

Hồ sơ xin việc là thứ không thể thiếu đối với bất kỳ Người lao động nào khi có đi tìm việc làm; sau đây là hướng dẫn chung về các thủ tục cho một bộ hồ sơ tìm việc làm.

 

 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỒ SƠ

 

1. Ñôn xin vieäc;

2. Baûn sao caùc vaên baèng, chöùng chæ;

3. Giaáy khaùm söùc khoûe;

4. Baûn sao Soå hoä khaåu, CMND;

5. Sô yeáu lyù lòch (Coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông);

6. 01 AÛnh 3x4.

Löu yù:  Ngöôøi tìm vieäc coù theå tìm kieám vaø ñaêng kyù thoâng tin tìm vieäc taïi website: vieclamdaklak.net   & vldaklak.vieclamvietnam.gov.vn;

Trong thôøi gian 10 ngaøy keå töø ngaøy ñaêng kyù thoâng tin treân website, vui loøng hoaøn taát Hoà sô tìm vieäc nhö höôùng daãn treân vaø noäp taïi Trung taâm ñeå Trung taâm chaép noái hoà sô cuûa baïn vôùi Nhaø tuyeån duïng.

Ñieän thoaïi lieân heä: 0262.3852950.