Phiếu đăng ký tìm việc làm năm 2017

                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                              ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM

                                                                  (Lần:.….)

                                     Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk

1. Họ và tên: ..................................................................... 2. Ngày sinh: …... /….... / 19.......................

3. Dân tộc: .............................................. Tôn giáo: .............................................................................

4. Số CMND: ......................................  Ngày cấp: .….. /…... / …....... Nơi cấp: ....................................

5. Giới tính: .....…………….… Chiều cao: ……............…....…. Cân nặng: ..................................................

6. Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................

7. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................................................

8. Điện thoại liên lạc: ........................................  Email: ......................................................................

9. Tình trạng hôn nhân:                Độc thân       £                                   Đã kết hôn         £

10. Thuộc đối tượng ưu tiên:  Khuyết  tật   £     Dân tộc thiểu số  £  Khác: .......................................

11. Trình độ văn hóa:.............. 12. Ngoại ngữ: ..........................  13. Tin học: .....................................

14. Bậc trình độ CMKT cao nhất: ...........................  Chuyên ngành đào tạo: .......................................

15. Các bằng cấp, chứng chỉ khác (nếu có): ..........................................................................................

16. Khả năng, sở trường (Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, độc lập; kỹ năng sử dụng vi tính;

khả năng đảm trách nhiều công việc… hoặc các sở trường khác): ..........................................................

.................................................................................................................................................................

17. Kinh nghiệm làm việc : ………... năm.

Stt

Tên đơn vị làm việc

Thời gian làm việc

(Từ tháng, năm đến tháng năm)

Vị trí việc làm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Công việc/vị trí việc làm đăng ký :

- Tên công việc/vị trí việc làm: ............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

- Địa điểm: .............................................................................................................................................

- Mức lương: .........................................................................................................................................

- Yêu cầu khác: ......................................................................................................................................

Hiện tôi đang có nhu cầu tìm việc làm và mong muốn được Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu việc

làm phù hợp với nguyện vọng của tôi ./.

 

                    ……………., ngày ….. tháng ….. năm 2017

                          Người đăng ký