Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN THUỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1295 Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2019

17/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN Y TẾ CƠ QUAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2019

Nhà ứng tuyển: 83 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH