Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

24/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1474 Tỉnh Lâm Đồng

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3132 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1423 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1479 Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2020

09/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1479 Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2020

09/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kẾ toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1474 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

04/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1229 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2020

03/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

02/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1114 Tỉnh Lâm Đồng

02/03/2020

02/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/03/2020

Nhà ứng tuyển: 399 Tỉnh Lâm Đồng

02/03/2020

02/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1271 Tỉnh Lâm Đồng

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xuất nhập hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3047 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3047 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1312 Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2020

20/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THUẾ - KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1470 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/02/2020

25/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3124 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1486 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3122 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán xuất nhập hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3122 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3121 Tỉnh Lâm Đồng

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1463 Tỉnh Lâm Đồng

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3010 Tỉnh Lâm Đồng

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1454 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 550 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 550 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1444 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 279 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

10/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1449 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH