Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NHẬP LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KHO ĐẠ HUOAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Đạ M'ri, h. Đạ Huoai, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phúc Thọ, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - NHÂN VIÊN THỦ QUỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH