Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

19/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Nam Ban, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - NHÂN VIÊN KINH DOANH - NHÂN VIÊN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - KẾ TOÁN QUẦY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI HÀNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ WAREHOUSE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO - NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SỔ SÁCH + HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU NGÂN - NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Hòa Ninh, h. Di Linh, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

03/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

03/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/05/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

31/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

29/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/05/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

29/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH