Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3134 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1472 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

04/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 378 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3001 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1447 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/02/2020

07/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 395 Tỉnh Lâm Đồng

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 321 Tỉnh Lâm Đồng

04/02/2020

04/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1439 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1438 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1010 Tỉnh Quảng Nam

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điều hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1432 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2020

14/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1302 Tỉnh Lâm Đồng

10/01/2020

10/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

08/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2020

01/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 378 Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2020

01/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: 760 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2019

06/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 125 Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 685 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 685 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1292 Tỉnh Lâm Đồng

02/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

26/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1369 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2019

26/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1365 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2019

26/12/2019

DANH MỤC NGÀNH