Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 229 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2019

Nhà ứng tuyển: 259 Tỉnh Lâm Đồng

23/11/2019

31/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1341 Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Spa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1172 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN DIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: 3024 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2019

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

28/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ - TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phi Tô, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

17/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ Lương: 005 Số lượng: 1

21/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG NHÓM GIÁM SÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH