Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ, vệ sĩ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1483 Tỉnh Lâm Đồng

19/03/2020

19/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/03/2020

Nhà ứng tuyển: 607 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2020

03/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: 344 Tỉnh Lâm Đồng

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 152 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/11/2019

31/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

06/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1316 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1301 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/10/2019

25/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/10/2019

24/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 124 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

22/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1266 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1234 Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1255 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ TRANG TRẠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1244 Xã Phúc Thọ, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1243 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: 987 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3055 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3055 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ CA ĐÊM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

31/07/2019

Nhà ứng tuyển: 17 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

31/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN RỬA XE - NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

25/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2019

Nhà ứng tuyển: 20 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/07/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

23/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH