Bảo hiểm thất nghiệp

Quy trình nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp 22/09/2022

THÔNG BÁO

Về quy trình nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên

Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

 
 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Thực hiện Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo người sử dụng lao động và người lao động về quy trình nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 12 NĂM 2021 07/01/2022

  Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 12 năm 2021 là 659 người, tăng 24,81% so với cùng kỳ năm 2020 (528 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 468 người, giảm 27,55% so với cùng kỳ năm ngoái (646 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 10 NĂM 2021 04/11/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 10 năm 2021 là 357 người, giảm 42,04% so với cùng kỳ năm 2020 (616 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 588 người, giảm 26,22% so với cùng kỳ năm ngoái (797 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 60,78%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 54,42%. Ngành nghề thất nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành Vận tải, Nhà hàng, khách sạn, Nông nghiệp và May mặc - giày da - dệt nhuộm - thiết kế thời trang.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 9 NĂM 2021 06/10/2021

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 9 năm 2021 là 692 người, giảm 23,45% so với cùng kỳ năm 2020 (904 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 554 người, giảm 43,41% so với cùng kỳ năm ngoái (979 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 45,66%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 56,21%. Ngành nghề thất nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành Vận tải, Nhà hàng, khách sạn, Nông nghiệp và May mặc - giày da - dệt nhuộm - thiết kế thời trang.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 8 NĂM 2021 14/09/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 8 năm 2021 là 526 người, giảm 40,69% so với cùng kỳ năm 2020 (887 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 608 người, giảm 4,85% so với cùng kỳ năm ngoái (639 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 7 NĂM 2021 14/09/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 7 năm 2021 là 650 người, giảm 9.97% so với cùng kỳ năm 2020 (722 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 833 người, giảm 19.90% so với cùng kỳ năm ngoái (1.040 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 6 NĂM 2021 05/07/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 6 năm 2021 là 920 người, tăng 11,38% so với cùng kỳ năm 2020 (826 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 943 người, tăng 14,02% so với cùng kỳ năm ngoái (827 người).

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 5 NĂM 2021 05/07/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 5 năm 2021 là 877 người, tăng 6,17% so với cùng kỳ năm 2020 (826 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 611 người, giảm 26,11% so với cùng kỳ năm ngoái (827 người).