Bảo hiểm thất nghiệp

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (TCTN) 06/11/2023

Để đảm bảo được nhận tiền TCTN và bảo lưu thời gian bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chưa hưởng TCTN, người lao động cần lưu ý:

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải tích cực tìm kiếm việc làm và phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm đúng ngày hẹn (hằng tháng chỉ có 03 ngày cụ thể) trên Phụ lục kèm theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu không thông báo đúng quy định sẽ bị tạm dừng hưởng TCTN. Trong thời gian tạm dừng hưởng TCTN sẽ KHÔNG ĐƯỢC NHẬN TIỀN TCTN

Kết quả tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thất nghiệp quý III/2023 và 9 tháng đầu năm 2023 18/10/2023

Kết quả tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thất nghiệp quý III/2023 (từ tính ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/9/2023) và 9 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/chinh-sach-bao-hiem-that-nghiep-cua-viet-nam-duoc-quoc-te-danh-gia-cao-20230413112015148.htm 14/04/2023

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/chinh-sach-bao-hiem-that-nghiep-cua-viet-nam-duoc-quoc-te-danh-gia-cao-20230413112015148.htm

Kết quả tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trong quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 07/04/2023

  1. Thông tin về tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Số đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 3.886 đơn vị, tăng 0,44% so với quý IV/2022 (3.869 đơn vị) và so với cùng kỳ cũng tăng 10,21% (3.526 đơn vị).

Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 84.099 người, giảm 0,13% so với quý IV/2022 (84.206 người) nhưng so với cùng kỳ tăng 7,06% (78.553 người).

Quy trình nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp 22/09/2022

THÔNG BÁO

Về quy trình nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên

Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

 
 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Thực hiện Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo người sử dụng lao động và người lao động về quy trình nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 12 NĂM 2021 07/01/2022

  Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 12 năm 2021 là 659 người, tăng 24,81% so với cùng kỳ năm 2020 (528 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 468 người, giảm 27,55% so với cùng kỳ năm ngoái (646 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 10 NĂM 2021 04/11/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 10 năm 2021 là 357 người, giảm 42,04% so với cùng kỳ năm 2020 (616 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 588 người, giảm 26,22% so với cùng kỳ năm ngoái (797 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 60,78%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 54,42%. Ngành nghề thất nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành Vận tải, Nhà hàng, khách sạn, Nông nghiệp và May mặc - giày da - dệt nhuộm - thiết kế thời trang.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 9 NĂM 2021 06/10/2021

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 9 năm 2021 là 692 người, giảm 23,45% so với cùng kỳ năm 2020 (904 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 554 người, giảm 43,41% so với cùng kỳ năm ngoái (979 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 45,66%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 56,21%. Ngành nghề thất nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành Vận tải, Nhà hàng, khách sạn, Nông nghiệp và May mặc - giày da - dệt nhuộm - thiết kế thời trang.