Chính sách về LĐ-VL

Tải về LUẬT CÔNG ĐOÀN 21/12/2011

Căn cứ vào các Điều 10, 32, 83, 86 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này quy định chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn.

Tải về Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 21/12/2011

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm y tế.

Tải về Nghị định 110/2004/NĐ-CP 24/11/2011

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 110/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

Tải về QUYẾT ĐỊNH 1344/QĐ-BNV 22/11/2011

Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh

Tải về THÔNG TƯ 697/QĐ-LĐTBXH 22/11/2011

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải về LUẬT DOANH NGHIỆP 23/10/2011

Luật Doanh nghiệp

Tải về Thông tư Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên 23/10/2011

Quy định các điều kiện lao động có hại và có công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên

Tải về NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 81-CP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1995 23/10/2011

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT

Tải về THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 14/1998/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ 22/10/2011

Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp,cơ sở sản xuất kinh doanh