Tin tức bảo hiểm thất nghiệp

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 12 NĂM 2020 07/01/2021

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 12 năm 2020 là 528 người, tăng 44.26 % so với cùng kỳ năm 2019 (366 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 646 người, tăng 59.11% so với cùng kỳ năm ngoái ( 406 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 11 NĂM 2020 07/12/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 11 năm 2020 là 673 người, tăng 58.72% so với cùng kỳ năm 2019 (424 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 626 người, tăng 13.81% so với cùng kỳ năm ngoái (550 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 10 NĂM 2020 09/11/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 10 năm 2020 là 616 người, giảm 2,53% so với cùng kỳ năm 2019 (632 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 797 người, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm ngoái (771 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 9 NĂM 2020 06/10/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 09 năm 2020 là 904 người, tăng 32,74% so với cùng kỳ năm 2019 ( 681 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 979 người, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái (427 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng tăng.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 8 NĂM 2020 14/09/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 08 năm 2020 là 887 người, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm 2019 (468 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 639 người, tăng 25,54% so với cùng kỳ năm ngoái (509 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng tăng.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 7 NĂM 2020 12/08/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 07 năm 2020 là 722 người, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2019 (590 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 1.040 người, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm ngoái (677 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 7 tăng.

NGƯỜI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI CÓ VIỆC LÀM 31/07/2020

Kể từ ngày 15/7/2020, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu có việc làm mà không thông báo kịp thời

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 6 NĂM 2020 08/07/2020

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 06 năm 2020 là 826 người, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2019 (609 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 827 người, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm ngoái (620 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 6 tăng.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 5 NĂM 2020 03/06/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 05 năm 2020 là 1.083 người, tăng 53,83% so với cùng kỳ năm 2019 (704 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 1.351 người, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái (631 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 tăng đột biến. 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 4 NĂM 2020 12/05/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 04 năm 2020 là 1244 người, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2019 (527 người).  Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 717 người, tăng 34.01% so với cùng kỳ năm ngoái (535 người).