Thông báo bán thanh lý tài sản nhà nước là phế liệu thu hồi từ công trình sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng

  • 15/05/2023
  • 3582

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo bán thanh lý tài sản nhà nước là phế liệu thu hồi từ công trình sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, cụ thể như sau:

Tên tổ chức bán tài sản: Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng

Địa chỉ: 172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 0623 3577 468

Mã số thuế: 5800 595 235

Tài sản

+  Tôn:     kg

+  Cửa nhôm:  kg

SỞ LAO ĐỘNG TB & XH LÂM ĐỒNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Số:      /TB-TTDVVL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo bán thanh lý tài sản nhà nước là phế liệu thu hồi từ công trình sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng

Đà Lạt, ngày 26 tháng 4 năm 2023

          

Kính gửi:  Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua phế liệu

 

          Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TTDVVL ngày 24/4/2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng về việc thanh lý phế liệu thu hồi từ công trình sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng.

          Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo bán thanh lý tài sản nhà nước là phế liệu thu hồi từ công trình sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, cụ thể như sau:

  1. Tên tổ chức bán tài sản: Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng
  2. Địa chỉ: 172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt
  3. Điện thoại: 0623 3577 468
  4. Mã số thuế: 5800 595 235
  5. Tài sản

+  Tôn:     kg

+  Cửa nhôm:  kg

6. Thời gian, địa điểm xem và đăng ký mua tài sản: Trong giờ làm việc từ ngày 27/4/2023 đến hết ngày 08/5/2023 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý đề nghị liên hệ với Phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm và gửi bảng báo giá để đơn vị có cơ sở hoàn tất thủ tục thanh lý tài sản theo quy định.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HC-TH.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Vinh