Quy trình nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

  • 22/09/2022
  • 1294

THÔNG BÁO

Về quy trình nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên

Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

 
 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Thực hiện Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo người sử dụng lao động và người lao động về quy trình nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng