HỒ BƠI PHÙ ĐỔNG CẦN TUYỂN

  • 15/02/2022
  • 2145

- Nhân viên bán vé.

- Tạp vụ.

Lương thỏa thuận trao đổi khi phỏng vấn. Liên hệ: 0853893956

- Nhân viên bán vé.

- Tạp vụ.

Lương thỏa thuận trao đổi khi phỏng vấn. Liên hệ: 0853893956