THÔNG BÁO KỲ THI VÀ PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THI TUYỂN LAO ĐỘNG THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO VÀ NGƯ NGHIỆP NĂM 2021

  • 26/10/2021
  • 830

Thực hiện Công văn số 3569/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 13/10/2021 của Bộ Lao động - TB&XH về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp năm 2021 (gọi tắt là Công văn số 3569) và Công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15/10/2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp (gọi tắt là Công văn số 1126); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho người lao động trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham gia. Kế hoạch cụ thể như sau: