THU THẬP NHU CẦU TUYỂN DỤNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  • 21/10/2021
  • 804

Thực hiện công văn số 1116/SLĐTBXH_VL, ngày 19/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lâm Đồng về việc triển khai kết nối cung - cầu lao động trở về từ vùng dịch.

Trung tâm Dịch vụ việc làm đang phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố thực hiện rà soát, tổng hợp số lượng lao động từ các tỉnh trở về địa phương có nhu cầu việc làm; phân theo nhóm tuổi, chuyên môn nghề nghiệp