BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 7 NĂM 2021

  • 14/09/2021
  • 1219

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 7 năm 2021 là 650 người, giảm 9.97% so với cùng kỳ năm 2020 (722 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 833 người, giảm 19.90% so với cùng kỳ năm ngoái (1.040 người).