BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 12 NĂM 2020

  • 07/01/2021
  • 18

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 12 năm 2020 là 528 người, tăng 44.26 % so với cùng kỳ năm 2019 (366 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 646 người, tăng 59.11% so với cùng kỳ năm ngoái ( 406 người).