THÔNG BÁO (V/v phối hợp tổ chức tập huấn cho đối tượng vận hành các thiết bị chịu áp lực)

  • 07/09/2020
  • 1481

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;