THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

  • 10/06/2020
  • 946

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-SLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2020 của Sở Lao Động Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viêc chức trong các đơn vị thuộc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2020. Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo xét tuyển viên chức tại đơn vị, cụ thể như sau: