THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐỊNH KỲ NĂM 2020

  • 05/05/2020
  • 413

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-SLĐTBXH ngày 18/02/2020 của Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020. Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng năm 2020