ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN DỤNG ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG CẢI TẠO TỐT MÃN HẠN TÙ

  • 11/03/2020
  • 62

Căn cứ Kế hoạch số 782/KH-UBND ngày 18/02/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 15/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù tên địa bàn tỉnh Lâm Đồng