BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 1 NĂM 2020

  • 07/02/2020
  • 171
     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 01 năm 2020 là 225 người, giảm 38.69% so với cùng kỳ năm 2019 (367 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 275 người, giảm 28.19% so với cùng kỳ năm ngoái (383 người).