THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2018

  • 03/05/2018
  • 238

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH LÂM ĐỒNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Số:          /TTDVVL

V/v mời tham dự Phiên giao dịch việc làm

Định kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 01 năm 2018

                    Kính gửi:

                                       - Ban Giám đốc đơn vị;

                                       - Phòng Tổ chức hành chính.

                    Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng trân trọng kính mời quý đơn vị đến tham dự tuyển lao động và quảng bá thông tin đơn vị tại Phiên giao dịch việc làm định kỳ tổ chức tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Văn Phòng đại diện tại Bảo Lộc- vào ngày 10 tháng hàng tháng.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng – vào ngày 10 và 25 hàng tháng.

2. Hình thức tuyển lao động tại Phiên giao dịch việc làm: Đơn vị tuyển lao động trực tiếp tại Phiên hoặc tuyển dụng tại trụ sở của đơn vị.

a. Đối với đơn vị tham dự và tuyển dụng lao động trực tiếp:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm hỗ trợ:   

+ Tổ chức đưa thông tin, tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng lao động của đơn vị bằng nhiều hình thức khác nhau để thu hút người lao động đến tham dự phỏng vấn tại Phiên giao dịch; (thông tin đến tỉnh Đoàn Lâm Đồng; phòng Lao động TB&XH các huyện, thành phố; các Trường đại học, cao đẳng, đơn vị dạy nghề; Hội phụ nữ tỉnh và đăng lên hệ thống thông tin của Trung tâm)

+ Đăng thông tin tuyển lao động tại Phiên qua trình chiếu Powerpoint và hệ thống máy tra cứu thông tin;

+ Đăng thông tin tuyển dụng lao động lên Website vieclamlamdong.vn và Cổng thông tin điện tử việc làm quốc gia kèm theo logo, thông tin giới thiệu về đơn vị (nếu có) và dán thông báo tuyển dụng tại văn phòng Trung tâm trong 3 tuần, để hỗ trợ đơn vị tiếp tục tuyển lao động sau khi Phiên giao dịch kết thúc;

+ Bố trí bàn ghế, khu vực tuyển dụng và bảng tên đơn vị;

+ Không thu phí tuyển dụng lao động tại Phiên GDVL.

- Đơn vị tham gia tuyển lao động có trách nhiệm:

+ Bố trí nhân sự đến Phiên giao dịch để trực tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn và tuyển chọn người lao động tại Phiên;

+ Chuẩn bị thông tin tuyển dụng lao động và mẫu lý lịch tự khai riêng (nếu có);

+ Phổ biến thông tin tuyển lao động tại Phiên bằng nhiều hình thức: Pano đứng, tờ rơi...

b. Đối với đơn vị không đến tuyển lao động trực tiếp: Ngoài việc hỗ trợ nêu trên, Trung tâm sẽ chọn lựa những ứng viên phù hợp và viết giấy giới thiệu cho lao động trực tiếp đến đơn vị để được phỏng vấn.

3. Quy trình và thời gian đăng ký tham dự Phiên giao dịch việc làm

a. Quy trình đăng ký: Đơn vị gửi thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động  bằng một trong những hình thức sau:

- Email: vieclamlamdong@gmail.com

- Trung tâm Dịch vụ việc làm, số 172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt, điện thoại/Fax: 063.3825805.

b. Thời gian đăng ký: Trước ngày tổ chức 02 ngày.

Rất mong sự tham gia của quý đơn vị!

     Nơi nhận:

     - Như trên;

     - Sở Lao động TB&XH;

     - Phòng Lao động TB&XH

       các huyện, thành phố;

     - Lưu VT, TTTTLĐ.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Thanh Phong