CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ

  • 29/11/2016
  • 6816

 Bộ máy tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng.

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

2. Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Tư vấn Giới thiệu việc làm;

- Phòng Thông tin thị trường lao động;

- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;

- Văn phòng đại diện Bảo Lộc.

- Phòng Đào tạo.

Các phòng ban của Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng.

Ban Giám đốc:

1. Giám đốc: Ông Hoàng Trọng Vinh . Điện Thoại :0913459791.

2. Phó Giám đốc: Ông Ngô Trần Quốc Khánh. Điện Thoại: 0903 345 979.

Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ:

1. Phòng Tư vấn Giới thiệu việc làm:

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Lan Hương. Điện thoại: 0919 186 656

- Vị trí gắn với công việc hoạt động Tư vấn Giới thiệu việc làm: 04 người

2. Phòng Thông tin thị truờng lao động:

- Vị trí gắn với công việc hoạt động Thông tin thị trường lao động: 03 người

3. Phòng Bảo hiểm thất nghiệp:

- Trưởng phòng: Bà Trần Thị Bông. Điện thoại: 0919 902 522

- Vị trí gắn với công việc hoạt động Bảo hiểm thất nghiệp: 17 người

4. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thu Hiền. Điện thoại: 0941 938 945

- Vị trí gắn với công việc hoạt động Hành chính – Tổng hợp: 03 người

5. Văn phòng đại diện Bảo Lộc:

- Phụ trách phòng: Hoàng Văn Nam. Điện Thoại: 0977 357 990

- Vị trí gắn với công việc hoạt động: 05 người

6. Phòng Đạo tạo:

- Phụ trách phòng: Lê Thái Anh. Điện thoại: 0983804682.

- Vị trí gắn với công việc hoạt động: 03 người