CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG

  • 29/11/2016
  • 11348

1. Vị trí, chức năng: 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thuộc Sở Lao động TB & XH Lâm Đồng. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Lao động TB & XH.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và ngân hàng theo quy định hiện hành.

- Trung tâm có chức năng thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; tư vấn về học nghề; giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm; đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề nghiệp, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng,về kỹ năng thi tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động, về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, về sử dụng lao động và phát triển việc làm; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

- Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm: giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động; cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động; giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng;

- Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm; đào tạo kỹ năng, dạy tiếng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật chung về lao động, việc làm;

- Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm;

- Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các Dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật.

- Quá trình thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Lao động TB & XH Lâm Đồng.

3. Quyền hạn:

- Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Chương 2 Quy chế này ;

- Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề;

- Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm Giới thiệu hoặc cung ứng lao động;

- Thu tiền giới thiệu, cung ứng lao động theo cơ chế giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

- Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật;

- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm:

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện quyền lợi của công chức, viên chc và người lao động làm việc ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

- Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hn dưới 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì theo dõi trong thời gian 12 tháng.

- Cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.